Podmínky pro soutěže

Pravidla pro facebookové soutěže

Účelem těchto pravidel je úplná úprava pravidel Facebookových soutěží společnosti Autoslužby Český Brod s.r.o. (dále jen „soutěž“), probíhající na Facebooku Autoslužby Český Brod

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Autoslužby Český Brod s.r.o. se sídlem Prokopa Velikého 1312, Český Brod, 28201, IČ06690416, DIČ: CZ06690416 (dále jen „pořadatel“).

Pořadatel je provozovatelem Facebookového profilu Autoslužby Český Brod (dále jen „Facebookový profil“). Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“) a nijak s ní nesouvisí. Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže; společnost Facebook je tak zcela osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány pořadateli, nikoliv Facebooku.

Místo a doba konání soutěže

Soutěž probíhá v České republice v době ode dne zveřejnění příspěvku do dne uvedeného u příspěvku (včetně).

Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let anebo fyzická osoba mladší 15 let, jež bude v případě výhry v zastoupení zákonného zástupce, s bydlištěm a adresou pro doručování na území České republiky. (dále jen „soutěžící“).

Účast v soutěži prostřednictvím účtu jiné osoby je vyloučena.

Do soutěže budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří zcela splní stanovené podmínky soutěže.

Soutěžící musí být uživatelem Facebooku a mít po celou dobu konání soutěže aktivní svůj Facebookový účet, zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla
použití Facebooku uvedena na:
www.facebook.com/policies
a
https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/. V případě zániku Facebookového účtu z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může soutěžící být pořadatelem vyloučen ze soutěže a ztrácí nárok na jakoukoli výhru.

        Účast v soutěži je dobrovolná.

Mechanismus soutěží

Soutěže jsou rozděleny do jednotlivých příspěvků na profilu Autoslužby Český Brod.

Počet výherců a cen je specifikováno vždy v daném soutěžním příspěvku.

Soutěžící smí v rámci probíhající soutěže soutěžit s jedním či s více komentáři, pokud není v příspěvku uvedeno jinak.

 

Vyhodnocení soutěže a předání výhry

Po uplynutí doby konání každé soutěže pořadatel vyhodnotí komentáře soutěže zveřejněné na Facebooku.

Pořadatel zařadí do náhodného výběru výherců pouze ty komentáře, které budou obsahovat správné odpovědi u jednotlivých soutěžních kol. Komentáře s chybnou odpovědí nebudou zařazeny do náhodného výběru.

Správné odpovědi Pořadatel zveřejní vždy pod soutěžním příspěvkem.

Pořadatel soutěže má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Pořadatel soutěže je oprávněn s okamžitou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.

Pořadatel po skončení každé soutěže odmění výhrou soutěžící, kteří zcela splnili všechny podmínky soutěže. Výběr výherních komentářů proběhne zcela náhodně.

Nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po skončení každé soutěže pořadatel soutěž vyhodnotí dle pravidel této soutěže a vyhotoví seznam soutěžících, kteří obdrží výhru (dále jen „výherce“), a prostřednictvím svého Facebookového účtu tento seznam zveřejní, s čímž soutěžící svojí účastí v soutěži vyslovují svůj souhlas.

Výherce je povinen do pěti (5) dnů od vyhlášení výsledků soutěže kontaktovat pořadatele a zaslat mu prostřednictvím jeho Facebookového účtu přímou zprávu, v níž mu sdělí údaje potřebné pro zaslání/předání výhry (tj. zejména jméno, příjmení a adresu). Nedílnou součástí této přímé zprávy musí být výslovný souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů za účelem zaslání výhry.

Marným uplynutím lhůty stanovené v předcházející větě, zanikne v případě tohoto výherce nárok na výhru a bude vylosován nový výherce.

Nedohodne-li se pořadatel s výhercem v daném případě jinak, pořadatel zašle výherci výhru s využitím provozovatele poštovních služeb. Pořadatel zasílá výhry pouze v rámci území České republiky. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry.

Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Výhru nelze reklamovat.

Výhru není možné vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

Zpracování osobních údajů a ochrana osobnosti

Soutěžící, který se stane výhercem, uděluje souhlas se zpracováním a užitím jím poskytnutých údajů, a to konkrétně: jméno, příjmení a případně i adresa bydliště (dále jen “osobní údaje”), do databáze společnosti, jakožto správci, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a dále ve smyslu Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen „GDPR“). Tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů soutěžící poskytuje za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a zaslání výhry, jakožto i pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu tří (3) let. Výherce zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem.

Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 ZOOÚ, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Avšak v případě, že výherce pořadateli osobní údaje potřebné pro zaslání výhry neposkytne, nemůže mu být výhra zaslána.

Výherce souhlas s poskytnutím osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným pořadateli. Po dobu, na kterou je tento souhlas udělen, má výherce právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů a právo žádat pořadatele o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výherce je oprávněn požadovat informaci, jaké osobní údaje o něm pořadatel zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Výherce může svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoli bezplatně odvolat. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce (pořadatele) nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Výherce souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít a zejména uveřejnit jméno a příjmení výherce prostřednictvím elektronických i tištěných médiích, a to po dobu konání soutěže a tří (3) let od jejího skončení.

Společná ustanovení

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Soutěžící, který tato pravidla poruší, může být pořadatelem ze soutěže vyloučen.

Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže.

Důvodem pro vyloučení soutěžícího ze soutěže je zejména duplicita profilového účtu či zrušení profilového účtu atp. V této souvislosti si pořadatel vyhrazuje právo jakékoli kontroly jednotlivých soutěžních registrací či soutěžních přihlášení, a to jak po stránce technické, tak po stránce organizační včetně namátkových kontrol e-mailových adres a profilových účtů jednotlivých soutěžících ve vztahu k jejich uživatelům. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož chování či profil odporuje pravidlům Facebooku.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit, upravit, doplnit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy související zejména s připojením k internetové síti, sítě Facebook, s dostupností nebo funkčností webových stránek anebo s přenosem dat.

V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

V Českém Brodě dne 1. srpna 2022